dr Przemysław Nawrocki

Specjalista w Fundacji WWF Polska

Specjalista w Fundacji WWF Polska, w której pracuje od 1997 r. Członek zespołów i ciał doradczych związanych z gospodarką wodną i ochroną przyrody (na zasadach wolontariatu): zespół ekspertów powołany przez Ministra Środowiska do opracowania założeń reformy gospodarowania wodami w Polsce (2010 – 2011); zespół ekspertów opracowujących „Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami/ Polityki wodnej państwa do roku 2030” (2008 – 2009); Zespół ds. Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2008 – 2012); Rada Regionu Wodnego Górnej Wisły przy Dyrektorze RZGW Kraków (2006 – 2009); Komisja ds. Udziału Społecznego przy Dyrektorze RZGW Kraków (2006 – 2009); Rada Regionu Wodnego Środkowej Wisły przy Dyrektorze RZGW Warszawa (2006 – 2009); Państwowa Rady Ochrony Przyrody (Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Wód i Mokradeł w latach 2014 – 2016), Rada Naukowa Biebrzańskiego Parku Narodowego (2010 – 2019); Rada Naukowa Parku Narodowego „Ujście Warty” (2015 – 2019), Komitet Sterujący „Projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego” (2012 - 2015). Inicjator powołania i pierwszy przewodniczący Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły (2008). Inicjator odtworzenia bartnictwa w Polsce i w Europie zachodniej.

Urodzony w 1957 roku. Biolog specjalizujący się w dziedzinie badań i ochrony ekosystemów rzek i mokradeł oraz przyrodniczych aspektów gospodarki wodnej. Absolwent studiów magisterskich na kierunku biologia środowiskowa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorat z dziedziny zoologii uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. Uczestnik zespołowych badań jednych z najlepiej zachowanych ekosystemów rzecznych i mokradłowych w Europie: doliny Biebrzy i środkowej Wisły. W latach 80. jeden z animatorów ruchu ornitologów amatorów. Koordynator regionalnych opracowań ornitologicznych, kierownik projektów z dziedziny ochrony przyrody rzek i mokradeł oraz powiązań ochrony przyrody z lokalną gospodarką. 

Odznaczony odznaką "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” przyznawana przez Ministra Środowiska (1987 i 2009) oraz Nagrodą Zielonego Liścia za zasługi dla rozwoju Zielonych Płuc Polski (2005). Odznaczony tytułem “Przyjaciel Gminy Trzcianne” oraz honorowym członkostwem Związku Gmin Biebrzańskich.

W wolnych chwilach bartnik, „rzeźbiarz przyrodniczy” i ilustrator (autor kilkudziesięciu rzeźb - prototypów przyrodniczych pamiątek znad Biebrzy oraz przyrodniczych znaków drogowych), archeolog eksperymentalny (wicemistrz Polski w rzucie oszczepem paleolitycznym) oraz miłośnik jazzu i bluesa.