ŁUKASZ SKALSKI - International Climate Summit TOGETAIR 2023
Skip to content
  • Polski

ŁUKASZ SKALSKI

Wildlife Inventory Specialist in the Division of Natural Resources, State Forests

Leśnik, absolwent Wydziału Leśnego SGGW, doktor nauk leśnych. Specjalizacja: botanika leśna, fitosocjologia, ekologia roślin, antropogeniczne przeobrażenia szaty roślinnej Polski. Były wykładowca, m.in. Politechniki Białostockiej. Od 2016 roku zatrudniony w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Wydziale Ochrony Zasobów Przyrodniczych. Zawodowo zajmuje się:
– nadzorem i organizacją inwentaryzacji przyrodniczych prowadzonych na terenie LP,
– opiniowaniem i współpracą z MKiŚ i RDOŚ w zakresie zarządzeń dot. obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody,
– nadzorem i oceną prac badawczych zlecanych przez DGLP w obszarze szeroko rozumianej ochrony przyrody (m.in. innowacyjny projekt zlecony Leśnemu Bankowi Genów Kostrzyca pt. „Identyfikacja molekularna (barkodowanie) oraz bankowanie wybranych gatunków roślin z terenu Puszczy Białowieskiej”),
– weryfikacją i oceną siedlisk a także gatunków „naturowych”, chronionych, rzadkich czy endemicznych,
– współpracą z instytucjami naukowymi oraz naukowcami – ekspertami w ramach zagadnień związanych z ochroną.

Ponadto brał czynny udział w wielu przedsięwzięciach, projektach, strategiach, np. udział w komitecie sterującym – projekt inwazyjne gatunki obce (GDOŚ), prace w ramach PAF – Priorytetowych Ram Działania dla sieci Natura 2000.

Kontakt: 22 58 98 366, lukasz.skalski@lasy.gov.pl